Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Twoje dane będą przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

§1 Definicje Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają: 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Hurtowni; 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu tanioszek24.pl 4. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem www.tanioszek24.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 5. Towar – produkty prezentowane w Hurtowni internetowej 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy tanioszek24.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.tanioszek24.pl 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827); 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, dążącego bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. §2 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.lipex.pl 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 3. Sklep internetowy tanioszek24.pl, działający pod adresem www.tanioszek24.pl, prowadzony jest firma stylowedzieciaki.pl agnieszka filipowicz sosnowa 12 83-207 kokoszkowy nip.5921985513: wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego . 5. Korzystanie ze sklepu internetowego(Hurtowni) jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: przeglądarka internetowa obsługująca cookie (tzw. ciasteczka) 6. W celu korzystania ze sklepu internetowego ) Klient powinien posiadać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. 7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa sklep tanioszek24.pl zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego ) do osób, które ukończyły wiek 18 lat. 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.tanioszek24.pl §3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 1. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego ) jest rejestracja Klienta w jego ramach. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, znajdującego się na jednej ze stron Sklepu internetowego tanioszek24.pl Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wyrażanie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora sklepu internetowego www.tanioszek24.pl a także zaakceptowanie polityki prywatności sklepu tanioszek24.pl Sklep tanioszek24.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego , jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Hurtownie Lipex za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Hurtowni Lipex d) kiedy podmiot gospodarczy konkuruje z firma stylowedzieciaki.pl i prubuje pozyskać tajemnice przedsiebiorstwa( dokonując rejestracji w tanioszek24.pl , która jest chroniona prawem tajemnicy handlowej wówczas czyn taki będzie potraktowany jako czyn nieuczciwej konkurencji Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co będzie skutkować brakiem dostępu do serwisu www.tanioszek24.pl 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Hurtownia Internetowa podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do: a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, b)niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, c)korzystania ze Sklepu internetowego) w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, d) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), e)korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sklepu tanioszek24.pl e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, bez udostępniania swojego konta osobom trzecim i zachowania prawa tajemnicy handlowej. §4 Procedura zawarcia Umowy sprzedaży W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego (Hurtowni) należy wejść na stronę internetową www.tanioszek24.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące : a) przedmiotu zamówienia, b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), c) wybranej metody płatności, d) wybranego sposobu dostawy, e) czasu dostawy, f) […] 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia. 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Hurtowni, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z sklepem tanioszek24.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego , pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.tanioszek24.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 9.Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. 10.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar faktury VAT. §5 Dostawa 1.Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 2.Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD . Koszty dostawy uzależniony jest od wielkości zamówienia oraz wyboru formy płatności: Kurier (przedpłata) na konto 15zł brutto paczka do 30kg Kurier (pobranie) zapłata kurierowi 25zł brutto paczka do 30kg 3. Termin realizacji dostawy wynosi do 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. 4. Klient jest zobligowany do sprawdzenia towaru po otrzymaniu przesyłki i zgłoszenia w ciągu 3 dni roboczych wszelkich niezgodności, braków lub zastrzeżeń co do ilości i jakości produktu. §6 Ceny i sposoby płatności 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki) 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: a)przelewem ( płatność na rachunek bankowy) b) za pobraniem ( płatność u kuriera) c.płatnosci 24.pl /płatnosc online oraz karta płatnicza §7 Prawo odstąpienia od umowy Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas email agnieszka.filipowicz2@wp.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z dowolnego formularza odstąpienia od umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy: W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. §8 Reklamacje dotyczące Towarów 1. Sklep tanioszek24.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego. 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: sosnowa 12 83-207 kokoszkowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną. §9 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 1.Sklep tanioszek24.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Hurtowni internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sklep tanioszek24.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: email agnieszka.filipowicz2@wp.pl 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu internetowego 5.Sklep tanioszek24.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. §10 Polityka Prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych Właścicielem sklepu internetowego pod adresem www.tanioszek24.pl.pl oraz Administratorem danych osobowych Państwa jako użytkownika sklepu internetowego jest firma stylowedziciaki.pl agnieszka filipowicz sosnowa 12 83-207 kokoszkowy nip.5921985513 Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep internetowy zostały opisane w Polityce prywatności §11 Postanowienia końcowe 1. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu. 2.Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca (Klient) został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca (Klient) nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego (Hurtowni) przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy. 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy tanioszek24.pl a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom powszechnym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy tanioszek24.pl a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę tanioszek24.pl . 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl